مینی‌دوره‌ی مقدماتی: استراتژی‌های کسب‌وکار الکترونیکی