کارگاه یک روزه: 7 توصیه استراتژیک به مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط